Ayurvision

Maria Willebrands

Natuurlijk gezond blijven met Ayurveda!

Disclaimer

De op de website van Ayurvision geboden informatie is van algemeen informatieve aard.
De geboden informatie en adviezen zijn preventief bedoeld en dienen ter ondersteuning en verbetering van uw gezondheid
Ayurvision verklaart nadrukkelijk dat de geboden informatie en het volgen of gebruiken van deze informatie nooit in de plaats mag komen van een deskundig en medisch advies.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw (huis)arts
Ayurvision is aangesloten bij het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en is daarmee onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg (TZC)

Ayurvision aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit of ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie

Actualiteit van informatie
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Ayurvision niet garanderen dat deze informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is

Links op de website
Deze website bevat een aantal externe links. Ayurvision kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links

Privacy
Ayurvision respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt. Ayurvision verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Bij aanvang van de anamese en/of behandeling ga ik er van uit dat je toestemming geeft om je persoons-en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van Ayurvedische behandeling.

Auteursrecht
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. Hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Ayurvision

Vrijwaring
Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Ayurvision zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze website aangeboden informatie

U verklaart zich akkoord met deze disclaimer door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken