Ayurvision

Maria Willebrands

Natuurlijk gezond blijven met Ayurveda!

Privacy-statement


UW PRIVACY

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Ayurvedic practitioner, van u een medisch dossier maak. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw NAW-gegevens, uwanamnese, uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik ga zorgzaam met uw persoonlijke en medische gegevens om, teneinde uw privacy te waarborgen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie.

  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard , zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP UW NOTA

Op de nota die u van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota, indien van toepassing kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens die op uw nota vermeld staan:

  • uw naam, adres en woonplaats

  • uw geboortedatum

  • de datum van de behandeling

  • een korte omschrijving van de behandeling, d.w.z. Ayurvedische behandeling of natuurgeneeskundig consult.

  • de kosten van het consult